Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

AU Organisation og arbejdspsykologi

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 7000,00 kr.
Pris for ledige 9480,85 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 9480,85 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-14:45
Beskrivelse Kurset udbydes og gennemføres i samarbejde med UCN Act2learn Følgende undervisningsgange: 22/10+23/10+30/10+6/11+13/11+ 23/11 +27/11+3/12 eksamen 7/12-2018 Vi starter holdet, når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
Kontaktperson Mie Ernst Jensen
Telefonnr 92729843
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Organisation og arbejdspsykologi
Skolefagkode: 37516
Varighed: 8,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 7000,00 kr.
Pris for ledige: 9480,85 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 9480,85 kr.

Modul Ob2: Organisation og arbejdspsykologi

ECTS-point: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurde-ring som en del af bedømmelsen.

Formål

Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for organisationslivet og arbejdspsykologien. Den studerende skal kunne identificere problemstil-linger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Læringsmål

Den studerende...

Viden og forståelse

 Skal have viden om organisationsfagets hovedområder: Struktur, styringsprocesser samt virksomhedskultur og -etik.

 Skal have viden om arbejdspsykologiens hovedområder: Individets psykologi (motivation, trivsel, forsvar), socialpsykologien (på gruppe- og organisationsplan) og personlighedspsy-kologien.

 Skal kende til ledelse og organisationsudvikling.

Færdigheder

 Skal kunne adskille symptomer og problemer på en sådan måde, at de iagttagne sympto-mer kan konkretiseres i form af organisatoriske eller arbejdspsykologiske problemer.

 Skal kunne adskille fagets hovedområder, så det bliver muligt at arbejde isoleret med del-emner (fx struktur).

 Skal kunne forstå kompleksiteten i en organisation.

 Skal besidde et antal konkrete værktøjer (teorier, modeller) inden for alle fagets hovedom-råder.

 Skal være i stand til at vurdere, hvor vidt en given model eller teori er hensigtsmæssig i den aktuelle sammenhæng.

 Skal kunne håndtere individer/gruppers forskellighed på det arbejdspsykologiske plan.

 Skal kunne håndtere indhentning af empiri i forhold til faglige problemstillinger.

Kompetence

 Skal kunne finde og identificere problemstillinger af organisatorisk og arbejdspsykologisk art i en praktisk kontekst.

 Skal kunne anvende fagets modeller og redskaber i forbindelse med udarbejdelse af prakti-

ske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i prak-sis.

 Skal i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til organisatoriske samarbejds-processer og dermed til organisatorisk målopfyldelse.

Indhold

 Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra* (*Spektrum er et område der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden)

 Organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder

 Organisationskulturen og forandringsledelse

 Motivation og trivsel i arbejdslivet

 Grupper, team og individer

 Metode med fokus på dataindsamling og metode

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19