Rusmiddelpolitik

Regler for rusmidler på de tekniske erhvervsuddannelser.


Kære elev
Du har valgt at uddanne dig på en teknisk erhvervsuddannelse på EUC Nordvest, og det tror vi på er en god investering i din fremtid. Du vil få den bedst mulige adgang til videregående uddannelse og/eller job, alt efter hvilken uddannelse du har valgt.

På de tekniske erhvervsuddannelser er vi ikke ligeglade med, hvordan det går dig. Vi har taget mange initiativer til at sikre dig et godt forløb igennem teams, studievejledning, klasselærere og lærere, som går op i, at du har det godt. Det er en fornøjelse, når uddannelse og fritid går op i en højere enhed. 

Vi giver dig et tilbud, som rækker ud over ordinær skolegang, eftersom vi tilbyder en lang række af frivillige aktiviteter også efter skoletid.  

Vi opfatter det som et fælles ansvar, at du får en god oplevelse af at gå på en teknisk erhvervsuddannelse, og hvis noget skulle gribe forstyrrende ind, vil vi gerne hjælpe dig. Det vil f.eks. være et forstyrrende element, hvis du fristes af rusmidler , og derfor har vi formuleret en ”Rusmiddel- og festpolitik”, så du kender skolens holdning og ved, at du betyder noget for os.

Rusmidler på den tekniske erhvervsuddannelser

Hvis du tager narkotiske stoffer eller er misbruger af alkohol, vil du efter vores opfattelse ikke være i stand til at få fuldt udbytte af uddannelsen, og derfor vil vi gøre dig opmærksom på, at det er uforeneligt at bruge, besidde eller distribuere narkotiske stoffer og samtidig gå på en teknisk erhvervsuddannelse. De samme regler angående narkotika gælder også i forbindelse med fester, fredagscaféer og lignende arrangementer.

Du må på intet tidspunkt bringe spiritus/øl/vin o.l. ind på skolens område eller møde frem i beruset tilstand. Kun i forbindelse med skolens fester, fredagscaféer o.l. må der indtages øl og breezers, som købes i baren.

Hvis vi bliver opmærksom på, at du har en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til narkotiske stoffer eller alkohol, vil du blive kaldt til samtale med din teamlærer og en repræsentant for skolens ledelse, og yderligere vil hjemmet blive kontaktet, hvis du er under 18 år. Samtalen vil have det formål at afklare problemstillingen og det videre forløb.

Vi anmelder handel med narkotika

Det er en grov overtrædelse af skolens regler både at indtage og forhandle narkotika, og forhandling af narkotika på skolens område vil medføre anmeldelse til politiet og bortvisning fra skolen. - Der vil i forbindelse med fester lejlighedsvis blive taget stikprøver (narkotikakontrol) af deltagende elever og gæster, og alle deltagere skal stille sig til disposition for en eventuel kropsvisitering, som finder sted i et særligt lokale. Konsekvenserne af en positiv prøve, fund af stoffer eller forhandling heraf er beskrevet ovenfor.

Rygeforbud

Al rygning er forbudt på skolens område – både indendørs og udendørs.

Dette gælder også ved fester afholdt på skolens område.

Tages en elev i at ryge på skolens område, vil eleven blive bedt om at slukke cigaretten med henvisning til gældende lov om rygeforbud.

Det er desuden forbudt at bruge både e-cigaretter og snus på skolens område.

Når vi vælger at orientere dig på denne måde, er det af hensyn til dig og dine fremtidsmuligheder. Vi mener, at vi med denne udmelding kan være med til at skabe nogle faglige og sociale rammer, der fuldt ud lever op til de krav og forventninger, du vil møde i fremtiden.

Festpolitik

Eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser opfatter ikke blot skolen som et undervisningssted, men også som et sted, hvor der knyttes venskaber uden for skoletiden. Ud over de omtalte frivillige aktiviteter er festerne en vigtig del af dette sociale liv, og derfor lægger elever, lærere og ledelse stor vægt på at skabe en god festkultur i fællesskab. Jo bedre eleverne trives socialt på skolen, desto større fagligt udbytte vil de få af uddannelsen.

Elevrådet – og ikke mindste elevrådets festudvalg – har stor indflydelse på festernes afholdelse. Festerne afholdes i samarbejde med koordinatoren for skolemiljøudvalget og med uddannelseschefen. Der afholdes normalt ca. 5 elevfester om året inklusive lærerrevy og elevrevy. Der er altid et antal vagter til stede, ligesom skolen er repræsenteret ved lærere, så der sikres god ro og orden.

Eleverne skal også tage et ansvar for hinanden; dvs. holde øje med hinanden, hjælpe hinanden og gribe ind, hvis dette skønnes nødvendigt. Ikke mindst festudvalgets medlemmer har til opgave at sikre, at festen afholdes efter planen og i god ro og orden.

Tages en elev i at ryge ved fester på skolen, vil eleven blive bedt om at slukke cigaretten. Tages samme elev igen i at ryge, har fest-vagten ret til at bortvise eleven fra festen.

Forlader en elev festen for at ryge uden for skolens område, har eleven ikke ret til at blive lukket ind til festen igen.

Fredagscafé

Et særligt udvalg – fredagscaféudvalget - er ansvarligt for afholdelsen af fredagscaféer 5-6 gange om året. Disse afvikles normalt i tidsrummet 13.30-16.00. Der må serveres sodavand og øl, og lærervagterne sikrer, at der er god ro og orden, og at alle elever forlader skolen senest kl. 16.00

Elevfester

 • Du kan kun komme ind til festen i tidsrummet 20.30 – 21.30, hvis intet andet er aftalt. Billetter købes på forhånd på særligt aftalte tidspunkter i diverse frikvarterer op til festen, og du skal opgive navn og adresse samt klasse. Kun ved et par fester om året kan du have en gæst med, hvis navn og adresse skal opgives på forhånd.
   
 • Du skal kunne identificere dig (studiekort m.v.), og en eventuel gæst skal også kunne identificere sig. Du har som elev ansvar for din egen såvel som for din gæsts opførsel. Hvis dit navn ikke er registreret i forbindelse med køb af billet, kan du ikke komme ind til festen.

 • Du må ikke medbringe drikkevarer eller andre rusmidler. Vagterne skal kontrollere, at dette ikke finder sted ved indgangen til festen og på deres rundgang på skolen under festen.
   
 • Du bliver afvist ved indgangen af vagterne, hvis du er stærkt beruset/påvirket ved ankomsten til festen.
   
 • Det er normalt kun tilladt at udskænke sodavand, øl og breezers ved festerne.
  Såfremt skolen finder det påkrævet, kan der undertiden finde kontrol sted, hvis der er mistanke om, at unge indtager narkotika under en fest. Skolen kan også foretage stikprøver til konstatering af brug af narkotika af de deltagende elever og gæster. Kontrollen kan bestå af narkotest og kropsvisitation.
   
 • Du skal overholde gældende lovgivning - bl.a. forbud mod besiddelse og handel med rusmidler. Jævnfør ”Rusmiddelpolitik”.

 • Hvis du ødelægger noget på skolen under festen, skal du selv dække omkostningerne, da skolen ikke har en forsikring, som kan dække. Hjælp hinanden med at forebygge eventuelle ødelæggelser.
   
 • Under festen skal du opføre dig således, at du ikke generer de øvrige gæster. Upassende opførsel medfører bortvisning fra festen – og i visse tilfælde fra kommende fester. I nogle tilfælde vil eleven efterfølgende blive indkaldt til samtale med skolen.

I øvrigt gælder skolens almindelige ordensregler.