Rygepolitik for EUC Nordvest

EUC Nordvest er med virkning fra 1. august 2021 en røgfri uddannelsesinstitution. Det er et lovkrav, at vi fra denne dato sikrer alle vores elever en røgfri skoletid og en røgfri matrikel(1). Det betyder, at eleverne på alle skolens ungdomsuddannelser, skolens medarbejdere samt gæster ikke må ryge i skoletiden, hvilket defineres som alle hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 16.00. Dette gælder både på og uden for skolens område. Således vil det også være en overtrædelse af rygepolitikken, hvis man forlader matriklen for at ryge i ovennævnte tidsrum. Uden for skoletid er det fortsat ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

(1) ”Matriklen” inkluderer alle områder, der hører under EUC Nordvest. Heriblandt parkeringspladser, græsarealer, hovedindgange samt alle veje, stier og passager på skolens område.

RETNINGSLINJER

  • Rygepolitikken er gældende på alle EUC Nordvests matrikler
  • Rygepolitikken omfatter alle former for tobaks- og nikotinprodukter, herunder e-cigaretter, snus og lignende. Det er dog tilladt at anvende rygeafvænningsprodukter som nikotinplastre og nikotintyggegummi.
  • Elever fra grundskoler og øvrige ungdomsuddannelser, der besøger EUC Nordvest, fx i forbindelse med brobygning, Åbent Hus og lignende, er omfattet af skolens rygepolitik
  • AMU-kursister er delvist undtaget fra rygepolitikken, idet denne målgruppe må ryge på et afgrænset og specifikt defineret område under deres kursusforløb
  • EUC Nordvest tilbyder gratis rygestopkurser for alle interesserede elever og ansatte

KONSEKVENSER VED OVERTRÆDELSE AF RYGEPOLITIKKEN
Ved overskridelse af rygeforbuddet er proceduren følgende:

Elever
Ved første overtrædelse af rygepolitikken vil uddannelseslederen/uddannelseschefen tage en snak med eleven og indskærpe reglerne. I denne forbindelse vil eleven blive tilbudt et rygestopkursus, og der oprettes et notat på elevsagen.

Overtræder eleven herefter rygepolitikken igen, vil eleven blive indkaldt til en samtale med sin uddannelsesleder/uddannelseschef. Her vil eleven modtage en mundtlig advarsel, og der oprettes igen et notat på elevsagen. Uddannelseslederen/uddannelseschefen vil under samtalen følge op på tilbuddet om rygestop og samtidig sikre sig, at eleven er orienteret om konsekvenserne ved fortsat regelbrud. Der er mødepligt til samtalen, og er eleven under 18 år, orienterer skolen endvidere forældremyndighedsindehaverne.

Overskrider eleven rygepolitikken for tredje gang indkaldes til endnu en samtale. Der er mødepligt for eleven, og er eleven under 18 år, vil også forældremyndighedsindehaverne blive inviteret til at deltage. Under denne samtale vil eleven modtage en skriftlig advarsel og bliver herudover hjemsendt i fem dage. Også her oprettes der et notat på elevsagen.

Yderligere overtrædelser af rygepolitikken vil herefter resultere i bortvisning. Eleven vil i så fald blive indkaldt til en afsluttende samtale, hvor der træffes aftale om afbrydelse af uddannelsen på EUC Nordvest, og hvor eleven modtager skriftlig information om, at uddannelsen afbrydes.

Er der tale om hovedforløbselever, inddrages lærepladsen som ansættende myndighed i processen, ligesom forældremyndighedsindehaverne orienteres, hvis eleven er under 18 år.

AMU-kursister
Hvis man som AMU-kursist ryger uden for det afgrænsede og specifikt definerede rygeområde, der udpeges for kursisterne ved kursusstart, gælder samme konsekvensmodel: Første gang retningslinjerne overskrides, vil regelsættet blive indskærpet over for kursisten, anden gang får kursisten en mundtlig advarsel, tredje gang en skriftlig advarsel og sker det herefter igen, vil kursisten blive bortvist fra kurset, eventuelt med inddragelse af den betalende
myndighed/organisation.

Medarbejdere
Medarbejdere der overtræder skolens rygepolitik vil blive indkaldt til en samtale med nærmeste leder. Her vil der blive foretaget en konkret, personalejuridisk og individuel vurdering af, hvordan overtrædelsen skal sanktioneres.

Elever fra grundskoler og eksterne ungdomsuddannelser
Overtræder elever, der er indskrevet på andre uddannelsesinstitutioner end EUC Nordvest, skolens rygepolitik, vil der blive taget kontakt til oprindelsesinstitutionen, som herefter vil udmønte sanktioner, jf. egne regler og retningslinjer samt lovgivningen på området.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
EUC Nordvests rygepolitik er godkendt af skolens bestyrelse samt relevante medarbejder- og elevorganisationer.

Skolens rygepolitik er en følge af den nationale handleplan(2), der skal forebygge og bremse rygning blandt børn og unge. EUC Nordvest er forpligtiget til at sørge for, at rygeloven bliver overholdt, og Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet vil føre tilsyn med, at dette sker.

(2) For yderligere information om den nationale handleplan mod børn og unges rygning henvises til Sundhedsministeriets hjemmeside.

EUC Nordvest flag